background

Dịch vụ giá trị gia tăng khác

Dịch vụ giá trị gia tăng khác bao gồm:
* Dịch vụ trả hàng về, Tạm nhập/xuất tại xuất/nhập
* Đóng gói hàng hóa xuất khẩu
* Kiểm soát nhiệt độ
* Theo dõi mã hàng hóa
* Dán nhãn hàng hóa
* Phân phối theo nhu cầu
* Dịch vụ kho ngoại quan
* Đóng hàng theo lệnh của khách hàng
* Quản lý phương tiện
* Quản lý kiểm kê hàng hóa